Regulamin
10 gru 2015

Ogólne Warunki Najmu pojazdów wypożyczalni Freecar Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne warunki najmu pojazdów (zwane dalej: OWN) określają szczegółowe warunki umowy najmu pojazdu zawieranej przez Freecar Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Fieldorfa Nila 18/17, 24-100 Puławy (zwana dalej: Umową).
2. Postanowienia Umowy oraz odrębnych regulaminów odmienne od postanowień zawartych w OWN, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami OWN.
3. Ilekroć w Umowie lub Załącznikach do Umowy występują inne niż wymienione w ust. I i II OWU terminy pisane wielką literą mają one znaczenie nadane w ustępie Umowy lub Załącznika, w którym pojawiają się one po raz pierwszy.

II. DEFINICJE
1. Wynajmujący – Freecar Sp. z o.o. ul. Fieldorfa Nila 18/17, 24-100 Puławy prowadząca działalność usługową najmu pojazdów reprezentowana przez Paweł Welik.
2. Najemca – osoba wynajmująca Pojazd od Wynajmującego
3. Kierowca – osoba(y) określona(e) w Umowie wskazana(e) przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z Pojazdu na czas Umowy;
4. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;
5. Pojazd – pojazd będący przedmiotem Umowy.

III. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU
1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.
2. Kierowca musi posiadać i udokumentować uprawnienia do kierowania Pojazdem.
3.Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy będącego osobą fizyczną wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawo jazdy, dowód osobisty, paszport.
4. Jeżeli Najemcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna wymagane jest dołączenie do Umowy potwierdzonych za zgodność kserokopii dokumentów rejestrowych tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie reprezentanta podmiotu.
5. Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez Kierowcę spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich start spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania Kierowcy.
6. Wynajmujący po zawarciu Umowy przekazuje Najemcy do użytkowania Pojazd na czas określony w Umowie.
7. Przez cały okres wynajmu Pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.
8. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie Protokół Zdawczy, który określa stan Pojazdu w chwili przekazywania go Najemcy. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w jego instrukcji obsługi, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji
pojazdu, a w szczególności do:
a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie
alarmów oraz dostępnych blokad),
c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności tankowanie
Pojazdu właściwym paliwem, sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
d) kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
e) kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
10. Pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.
11. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy.
12. Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Polski. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Europejskimi oraz w Rosji, byłych republikach
ZSRR, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Rumuni, Serbii, Turcji.
13. Zabronione jest dokonywania przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Najemcy.
14. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może
doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu bezwzględnie nie wolno z niego korzystać. Odpowiedzialność Wynajmującego ograniczona jest wówczas do udostępnienia sprawnego pojazdu lub w przypadku braku takiej możliwości do zwrotu należności za niewykorzystany okres najmu.
15. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca.
16. Zabronione jest udostępnianie Pojazdu osobie innej niż Użytkownik, holowanie innych pojazdów, przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym
Pojazdu.
17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).
18. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.
19. Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania najmu Pojazdu.
20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w Pojeździe, a także za straty spowodowane wadą mechaniczną samochodu czy też jego wyposażenia.

IV. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM I KAUCJA
1. Wynagrodzenie za wynajem Pojazdu dokonywane jest z góry w formie płatności przez Najemcę (gotówka, przelew,) lub w formie cesji wierzytelności z polisy z OC sprawcy w przypadku
bezgotówkowego wynajmu Pojazdu osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku drogowym.
2. Przy zawarciu Umowy Wynajmujący może zażądać od Najemcy wpłaty Kaucji.
3. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i może ona zostać zatrzymana w części lub w całości.
4. Kaucja może być wpłacona w dwóch różnych formach:
a) gotówką,
b) przelewem na konto,
5. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona zwrócona Najemcy w terminie 3 dni od daty zwrotu Pojazdu na wskazany rachunek bankowy.
6. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości Kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu Pojazdu.

V. ZWROT POJAZDU
1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w określonym Umową terminie, w identycznym stanie jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym, chyba, że Strony w Umowie postanowiły inaczej.
2. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę bez poinformowania wynajmującego powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
3. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku, gdy Najemca odda Pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia. Zwrot nie jest również
dokonywany za większy stan paliwa niż określony Protokole Zdawczym.
5. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie Protokół Odbiorczy, który określi stan Pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony
Najemcę uważa się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
6. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie Protokołu Odbiorczego w momencie zwrotu Pojazdu, w szczególności, gdy Pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu
nieoświetlonym Wynajmujący sporządzi Protokół Odbiorczy samodzielnie, tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu). Wówczas przyjmuje się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

VI. USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU
1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypożyczenia.
2. Pojazd posiada pełne ubezpieczenie AC/OC/NNW. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W szczególności ubezpieczeniem tym nie są objęte szkody powstałe przy kierowaniu Pojazdem przez osobę nieposiadającą odpowiednich lub ważnych uprawnień, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30km/h, dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, jazdy po bezdrożach, utraty dokumentów lub kluczyków Pojazdu, wobec czego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek wymienionych czynników.
3. Najemca odpowiada również materialnie za uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenie karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb w cenach naprawy w autoryzowanej stacji serwisowej.
4. Jeżeli Pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu) Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez
liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu), a w przypadku szkody, która nie będzie mogła być zlikwidowana z ubezpieczenia Pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę również kwotą równoważną
kosztom bezpośrednim i pośrednim potrzebnym do naprawy uszkodzonego Pojazdu, ustaloną m.in. oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu.
5. Wyłączeniem punktu 3 jest sytuacja, gdy Pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do jak
najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy i jego polisy OC. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za
zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
6. W przypadku kolizji drogowej Najemca ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
7. W przypadku niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) o tym zdarzeniu Wynajmującego przez Najemcę Najemca ponosi pełną
odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.
8. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie (do 24
godzin) zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od Pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
9. W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty / kradzieży Pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
10. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe oraz kary umowne określone są w Cenniku.

VII. NAJEM BEZGOTÓWKOWY DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH I KOLIZJACH DROGOWYCH
1. Wynajmujący oferuje dla Najemcy, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, której sprawcą jest inny kierowca ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej możliwość
bezgotówkowego rozliczenia kosztów najmu Pojazdu, jako Auta Zastępczego pomiędzy Wynajmującym a ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Zawarcie Umowy najmu bezgotówkowego
Auta Zastępczego nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu Pojazdu.
2. Warunkiem skorzystania z najmu bezgotówkowego Auta Zastępczego jest uznanie swojej odpowiedzialności przez sprawcę wypadku w formie stosownego oświadczenia lub decyzja Policji
stwierdzająca winę sprawcy.
3. Najemca celem skorzystania z najmu bezgotówkowego Auta Zastępczego musi okazać dokument wskazany w punkcie 2 niniejszego ustępu oraz numer polisy i nazwę ubezpieczyciela sprawcy,
scedować na Wynajmującego swoje roszczenia o odszkodowanie związane z kosztami najmu Auta Zastępczego wobec ubezpieczyciela oraz podpisać oświadczenie wskazujące na konieczność
korzystania z Auta Zastępczego w szczególności, iż nie posiada drugiego auta.
4. Najemca zobowiązany jest współpracować z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym, tj. w szczególności informować o przebiegu postępowania
likwidacyjnego oraz dostarczyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające zasadność roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela.
5. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. najpóźniej kolejnego dnia po poinformowaniu go przez ubezpieczyciela o rozliczeniu szkody, jako tzw. szkody całkowitej lub wypłacie
odszkodowania za uszkodzony pojazd lub odbiorze naprawionego pojazdu z warsztatu Pojazd wynajęty, jako Auto Zastępcze zwrócić Wynajmującemu. W przypadku oddania pojazdu po tym
dniu Pożyczający obowiązany jest uregulować niezwłocznie koszt najmu za okres od wyżej wskazanego dnia do dnia oddania pojazdu.
6. Po zwrocie Pojazdu Wynajmujący wystawi rachunek na Najemcę, a roszczenie o jego zapłatę skieruje do ubezpieczyciela. W przypadku nie uznania roszczenia w części lub całości przez
ubezpieczyciela Wypożyczający będzie dochodził zapłaty roszczenia na drodze sądowej. W przypadku braku współpracy Najemcy z Wynajmującym koszty postępowania sądowego oraz
ryzyko procesowe spoczywa na Najemcy. W przypadku oddalenia powództwa albo uznania zasadności decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, w szczególności, gdy okaże się, iż wskazany
sprawca wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie lub oświadczenie Pożyczającego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu będzie niezgodne z prawdą całkowitym kosztem
wynajmu zostanie obciążony Najemca.
7. Najemca Pojazdu, jako Auto Zastępcze nie ma obowiązku wpłacenia kaucji.
8. Wynajmujący nie pobiera z góry żadnych opłat związanych z bezgotówkowym wynajmem Pojazdu, jako Auta Zastępczego oraz nie wymaga od najemcy określenia dokładnej daty zwrotu
pojazdu.
9. Najemca nie odpowiada za powstałe szkody typu wgniotki i zarysowania wynikające z najmu.
10. Najemca może przewozić zwierzęta domowe.
11. Najemcą może być osoba, która ma ukończone 18 lat.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWN mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Za złamanie któregokolwiek z warunków OWN Wynajmujący ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji lub zażądać od Najemcy odszkodowania.
3. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego i rozpoznawane przez Sąd właściwy.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentacji Wynajmującego. W przypadku nie wywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych
dokumentów dane personalne najemcy mogą być przekazane biur informacji gospodarczej. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Najmu oraz że są one dla
mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.